Na czym może opierać się ocena zgodności?

Ocena zgodności – w dużym skrócie – jest to proces, podczas którego producent musi wskazać, że jego wyrób jest zgodny z normami i przepisami prawnymi. Jako, że Polski Komitet Normalizacyjny jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego – chodzi tu też o normy europejskie, które są uściśleniem dyrektyw.

Na czym może opierać się ocena zgodności? Można ją przeprowadzić w oparciu o kilka kwestii. Pierwsza z nich to wewnętrzna kontrola projektu i produkcji, którą przeprowadza producent.

Drugi typ kontroli zakłada w niej także udział osób trzecich. Kolejna forma oceny zgodności daje stronie zewnętrznej o wiele większe uprawnienia – musi ona zatwierdzić wyrób oraz jego systemy jakości.

Czwarta metoda to weryfikacja wyroby przez stronę trzecią, a piąta skupia się wokół zatwierdzeniu pełnego systemu jakości przez stronę trzecią. W Nowym Podejściu do dyrektyw i norm europejskich bardzo istotnym jest jednak, aby producent już na etapie projektu nowego wyrobu zdecydował, jakimi dyrektywami jego produkt ma być objęty.